โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก
งานอาคารสถานที่เตรียมพัฒน์ฯ
การขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ประกาศด่วน!

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งดาวน์โหลด ปพ.5 คลิกที่นี่

*********************************************************

วิดิทัศน์แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 ร่วมใจชาวเตรียมพัฒน์ฯ อุดรธานี


"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด


เข้าใช้งาน OBEC Content Center คลิกที่นี่

*********************************************************


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ที่ 8/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ที่ 10/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบย่อย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ที่ 9/2566 เรื่องแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 :: ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง :: คำสั่งที่ 281/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ครูชาย-ครูหญิง พนักงานราชการชาย-หญิง ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมกราคม 2566 :: คำสั่งที่ 276/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งที่ 246/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งที่ 245/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2567 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล :: คำสั่งที่ 228/2565 เรื่อง มอบหมายข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนในภาคเรียน 2/2565 :: ประกาศการจัดการเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ::

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งดาวน์โหลด ปพ.5 คลิกที่นี่

*********************************************************

วิดิทัศน์แด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2565 ร่วมใจชาวเตรียมพัฒน์ฯ อุดรธานี


"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด


เข้าใช้งาน OBEC Content Center คลิกที่นี่

*********************************************************นำเสนอสถาบันอันภาคภูมิใจรายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี


ทำเนียบบุคลากร

นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร

นายสุรชัย ทองทิพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

นายโชคชัย แก้วดวงดี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร

นางสาววรินทร เข็มทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร

นายเสถียร สุกรีฑา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหาร


เข้าสู่ระบบสมาชิก

ITA ปี 2564

01 โครงสร้างหน่วยงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 08 Q&A 09 Social Network 010 แผนดำเนินงานประจำปี 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E–Service 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมพัฒน์

ดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

OBEC Content Center

ITA ปี 2565

01 โครงสร้างหน่วยงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05 ข้อมูลการติดต่อ -06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 08 Q&A ช่องทางติดต่อ 09 Social Network 010 แผนดำเนินงานประจำปี 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E–Service 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สถิติการใช้งาน


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน