โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ประกาศด่วน!

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด


เข้าใช้งาน OBEC Content Center คลิกที่นี่

*********************************************************


ดาวน์โหลด ปพ.5 คลิกที่นี่

*********************************************************


การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning by kru ya TUPUD :: คำสั่งที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ครูชาย-ครูหญิง พนักงานราชการชาย-หญิง ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยาม กลางวัน กลางคืนวันหยุดราชการ-วันหยุดนักขัตฤกษ :: คำสั่งที่ 122/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี :: คำสั่งที่ 115/2565 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม "วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งที่ 108/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ครูชาย-ครูหญิง พนักงานราชการชาย-หญิง ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยาม กลางวัน กลางคืนวันหยุดราชการ-วันหยุดนักขัตฤกษ :: คำสั่งที่ 102/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม "26 มิถุนา วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปีการศึกษา 2565 :: คำสั่งที่ 101/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning :: ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ::

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

"OBEC Content Center" ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด


เข้าใช้งาน OBEC Content Center คลิกที่นี่

*********************************************************


ดาวน์โหลด ปพ.5 คลิกที่นี่

*********************************************************นำเสนอสถาบันอันภาคภูมิใจรายการข่าวประชาสัมพันธ์

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี


ทำเนียบบุคลากร

นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร

นายสุรชัย ทองทิพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

นายโชคชัย แก้วดวงดี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร

นางสาววรินทร เข็มทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร

นายเสถียร สุกรีฑา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหาร


เข้าสู่ระบบสมาชิก

ITA Online

01 โครงสร้างหน่วยงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 08 Q&A 09 Social Network 010 แผนดำเนินงานประจำปี 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E–Service 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมพัฒน์

ดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

OBEC Content Center

สถิติการใช้งาน


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน