ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร:- -


นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร:- -


นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร:- -


นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -


นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร:- -


นายโชคชัย แก้วดวงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร:- -


นางสาววรินทร เข็มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร:- -


นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร:- -