กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร:- -


นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร:- -


นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร:- -


นายถนอม ทีคำ
ครู
โทร:- -


นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู
ครู
โทร:- -


นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ
ครู
โทร:- -


นายถนอม ทีคำ
ครู
โทร:- -


นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู
ครู
โทร:- -


นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ
ครู
โทร:- -


นายถนอม ทีคำ
ครู
โทร:- -


นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู
ครู
โทร:- -


นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ
ครู
โทร:- -


นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
ครู
โทร:- -


นางสาวนิตยา ศรีรักษา
ครู
โทร:- -


นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์
ครู
โทร:- -


นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
ครู
โทร:- -


นางสาวนิตยา ศรีรักษา
ครู
โทร:- -


นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์
ครู
โทร:- -


นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
ครู
โทร:- -


นางสาวนิตยา ศรีรักษา
ครู
โทร:- -


นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์
ครู
โทร:- -


นางณาฏินี ศิริบรรพต
ครู
โทร:- -


นางลำเพย ผิวอ่อน
ครู
โทร:- -


นางอัมรินทร์ นารินทอง
ครู
โทร:- -


นางณาฏินี ศิริบรรพต
ครู
โทร:- -


นางลำเพย ผิวอ่อน
ครู
โทร:- -


นางอัมรินทร์ นารินทอง
ครู
โทร:- -


นางณาฏินี ศิริบรรพต
ครู
โทร:- -


นางลำเพย ผิวอ่อน
ครู
โทร:- -


นางอัมรินทร์ นารินทอง
ครู
โทร:- -


นางมลฤดี บาตตาสาว
ครู
โทร:- -


นางสาวเกษมณี คำฤทธิ์
ครู
โทร:- -


นางสาวลลิตา ปัสสาวัฒนะ
ครู
โทร:- -


นางมลฤดี บาตตาสาว
ครู
โทร:- -


นางสาวเกษมณี คำฤทธิ์
ครู
โทร:- -


นางสาวลลิตา ปัสสาวัฒนะ
ครู
โทร:- -


นางมลฤดี บาตตาสาว
ครู
โทร:- -


นางสาวเกษมณี คำฤทธิ์
ครู
โทร:- -


นางสาวลลิตา ปัสสาวัฒนะ
ครู
โทร:- -


นางสาวอารีรัตน์ ไขแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นายวศิน ภูพลผัน
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวอารีรัตน์ ไขแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นายวศิน ภูพลผัน
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวอารีรัตน์ ไขแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นายวศิน ภูพลผัน
ครูผู้ช่วย
โทร:- -