กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นายพินิจ ทองคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โทร:- -


นายพินิจ ทองคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โทร:- -


นายพินิจ ทองคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีอภิทรัพย์
ครู
โทร:- -


นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
ครู
โทร:- -


นายมงคล ดอนพลก้อม
ครู
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีอภิทรัพย์
ครู
โทร:- -


นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
ครู
โทร:- -


นายมงคล ดอนพลก้อม
ครู
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีอภิทรัพย์
ครู
โทร:- -


นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
ครู
โทร:- -


นายมงคล ดอนพลก้อม
ครู
โทร:- -