กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นางสาวกฤติกาญจน์ แก้วโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โทร:- -


นางสาวกฤติกาญจน์ แก้วโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โทร:- -


นางสาวกฤติกาญจน์ แก้วโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โทร:- -


นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครู
โทร:- -


นางสุภาพร พันธ์ชัย
ครู
โทร:- -


นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
โทร:- -


นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครู
โทร:- -


นางสุภาพร พันธ์ชัย
ครู
โทร:- -


นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
โทร:- -


นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครู
โทร:- -


นางสุภาพร พันธ์ชัย
ครู
โทร:- -


นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
โทร:- -


นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ
ครู
โทร:- -


นางสาววารุณี พิเนตร
ครู
โทร:- -


นางจุฑารัตน์ นันทะไสย
ครู
โทร:- -


นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ
ครู
โทร:- -


นางสาววารุณี พิเนตร
ครู
โทร:- -


นางจุฑารัตน์ นันทะไสย
ครู
โทร:- -


นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ
ครู
โทร:- -


นางสาววารุณี พิเนตร
ครู
โทร:- -


นางจุฑารัตน์ นันทะไสย
ครู
โทร:- -


นางสาวอรอนงค์ บุญแสง
ครู
โทร:- -


นางสาวปิยะพร โลหะพรม
ครู
โทร:- -


นางสาวสุวาธิณี เชือกพรม
ครู
โทร:- -


นางสาวอรอนงค์ บุญแสง
ครู
โทร:- -


นางสาวปิยะพร โลหะพรม
ครู
โทร:- -


นางสาวสุวาธิณี เชือกพรม
ครู
โทร:- -


นางสาวอรอนงค์ บุญแสง
ครู
โทร:- -


นางสาวปิยะพร โลหะพรม
ครู
โทร:- -


นางสาวสุวาธิณี เชือกพรม
ครู
โทร:- -


นางสาวจันทิพา มีชัย
ครู
โทร:- -


นางสาวจันทิพา มีชัย
ครู
โทร:- -


นางสาวจันทิพา มีชัย
ครู
โทร:- -