กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นางดลกาญจน์ พรหมพลจร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทร:- -


นางดลกาญจน์ พรหมพลจร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทร:- -


นางดลกาญจน์ พรหมพลจร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทร:- -


นายประจักษ์ ราชโยธี
ครู
โทร:- -


นางศิรินธร ศิริจันทรา
ครู
โทร:- -


นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
ครู
โทร:- -


นายประจักษ์ ราชโยธี
ครู
โทร:- -


นางศิรินธร ศิริจันทรา
ครู
โทร:- -


นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
ครู
โทร:- -


นายประจักษ์ ราชโยธี
ครู
โทร:- -


นางศิรินธร ศิริจันทรา
ครู
โทร:- -


นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
ครู
โทร:- -


นางเงินตรา กิจนุกร
ครู
โทร:- -


นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง
ครู
โทร:- -


นางสาวธัญชนก แหล่สะท้าน
ครู
โทร:- -


นางเงินตรา กิจนุกร
ครู
โทร:- -


นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง
ครู
โทร:- -


นางสาวธัญชนก แหล่สะท้าน
ครู
โทร:- -


นางเงินตรา กิจนุกร
ครู
โทร:- -


นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง
ครู
โทร:- -


นางสาวธัญชนก แหล่สะท้าน
ครู
โทร:- -


นางจันทร์ประภา ภูละมุล
ครู
โทร:- -


นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครู
โทร:- -


นางจันทร์ประภา ภูละมุล
ครู
โทร:- -


นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครู
โทร:- -


นางจันทร์ประภา ภูละมุล
ครู
โทร:- -


นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครู
โทร:- -


นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง
ครู
โทร:- -


นางสาวทิพวรรณ รสชา
ครู
โทร:- -


นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง
ครู
โทร:- -


นางสาวทิพวรรณ รสชา
ครู
โทร:- -


นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง
ครู
โทร:- -


นางสาวทิพวรรณ รสชา
ครู
โทร:- -


นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา
ครู
โทร:- -


นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี
ครู
โทร:- -


นายศักดิ์ชัย คันธี
ครู
โทร:- -


นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา
ครู
โทร:- -


นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี
ครู
โทร:- -


นายศักดิ์ชัย คันธี
ครู
โทร:- -


นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา
ครู
โทร:- -


นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี
ครู
โทร:- -


นายศักดิ์ชัย คันธี
ครู
โทร:- -


นายธานี ใจญาณ
ครู
โทร:- -


นายทศพร ลิ้มไพโรจน์
ครู
โทร:- -


นางอมรรัตน์ พรหมเสนา
ครู
โทร:- -


นายธานี ใจญาณ
ครู
โทร:- -


นายทศพร ลิ้มไพโรจน์
ครู
โทร:- -


นางอมรรัตน์ พรหมเสนา
ครู
โทร:- -


นายธานี ใจญาณ
ครู
โทร:- -


นายทศพร ลิ้มไพโรจน์
ครู
โทร:- -


นางอมรรัตน์ พรหมเสนา
ครู
โทร:- -


นางสาวเพ็ญพร พันแฮด
ครู
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์ สอนสกุล
ครู
โทร:- -


นางสาวเวียงวิไล ปัญญากุล
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวเพ็ญพร พันแฮด
ครู
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์ สอนสกุล
ครู
โทร:- -


นางสาวเวียงวิไล ปัญญากุล
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวเพ็ญพร พันแฮด
ครู
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์ สอนสกุล
ครู
โทร:- -


นางสาวเวียงวิไล ปัญญากุล
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นายนวพล ชุมพล
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวปวริศา รัชสมบัติ
พนักงานราชการ
โทร:- -


นายนวพล ชุมพล
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวปวริศา รัชสมบัติ
พนักงานราชการ
โทร:- -


นายนวพล ชุมพล
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวปวริศา รัชสมบัติ
พนักงานราชการ
โทร:- -