โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
เข้าสู่ระบบสมาชิก
งานอาคารสถานที่เตรียมพัฒน์ฯ
การขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ประกาศด่วน!

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
Page 1 of 0

ทำเนียบบุคลากร

นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร

นายเสถียร สุกรีฑา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

นางสาววรินทร เข็มทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร

นายอภิชาติ ศรีปาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหาร

นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหาร


เข้าสู่ระบบสมาชิก

ITA ปี 2564

02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 08 Q&A 09 Social Network 010 แผนดำเนินงานประจำปี 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E–Service 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมพัฒน์

ดาวน์โหลด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

OBEC Content Center

ITA ปี 2565

01 โครงสร้างหน่วยงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05 ข้อมูลการติดต่อ -06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 08 Q&A ช่องทางติดต่อ 09 Social Network 010 แผนดำเนินงานประจำปี 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E–Service 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รับ-ส่ง อีเมลภายใน