กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นางสาวนิสา ศูนย์ประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร:- -


นางสาวนิสา ศูนย์ประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร:- -


นางสาวนิสา ศูนย์ประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร:- -


นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครู
โทร:- -


นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล
ครู
โทร:- -


นางอาภาภรณ์ สงศรี
ครู
โทร:- -


นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครู
โทร:- -


นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล
ครู
โทร:- -


นางอาภาภรณ์ สงศรี
ครู
โทร:- -


นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครู
โทร:- -


นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล
ครู
โทร:- -


นางอาภาภรณ์ สงศรี
ครู
โทร:- -


นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า
ครู
โทร:- -


นางศุภวรรณ มหาเสนา
ครู
โทร:- -


นายนิรัตน์ เพ็งพารา
ครู
โทร:- -


นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า
ครู
โทร:- -


นางศุภวรรณ มหาเสนา
ครู
โทร:- -


นายนิรัตน์ เพ็งพารา
ครู
โทร:- -


นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้า
ครู
โทร:- -


นางศุภวรรณ มหาเสนา
ครู
โทร:- -


นายนิรัตน์ เพ็งพารา
ครู
โทร:- -


นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์
ครู
โทร:- -


นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ
ครู
โทร:- -


นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์
ครู
โทร:- -


นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์
ครู
โทร:- -


นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ
ครู
โทร:- -


นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์
ครู
โทร:- -


นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์
ครู
โทร:- -


นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ
ครู
โทร:- -


นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์
ครู
โทร:- -


นางสาวชฎาภรณ์ คูณป่าข่า
ครู
โทร:- -


นายวริทธิ์ธร นาที
ครู
โทร:- -


นางสาววรรณภา วิบุญกุล
ครู
โทร:- -


นางสาวชฎาภรณ์ คูณป่าข่า
ครู
โทร:- -


นายวริทธิ์ธร นาที
ครู
โทร:- -


นางสาววรรณภา วิบุญกุล
ครู
โทร:- -


นางสาวชฎาภรณ์ คูณป่าข่า
ครู
โทร:- -


นายวริทธิ์ธร นาที
ครู
โทร:- -


นางสาววรรณภา วิบุญกุล
ครู
โทร:- -


นายธนะเศรษฐ์ เกษกุ
ครู
โทร:- -


นางสาวกัณฑ์ธิชา อาจวิชัย
ครู
โทร:- -


นางสาวตติยา ต่อติด
ครู
โทร:- -


นายธนะเศรษฐ์ เกษกุ
ครู
โทร:- -


นางสาวกัณฑ์ธิชา อาจวิชัย
ครู
โทร:- -


นางสาวตติยา ต่อติด
ครู
โทร:- -


นายธนะเศรษฐ์ เกษกุ
ครู
โทร:- -


นางสาวกัณฑ์ธิชา อาจวิชัย
ครู
โทร:- -


นางสาวตติยา ต่อติด
ครู
โทร:- -


นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล
ครู
โทร:- -


นางสาวกัญญา ทัพชา
ครู
โทร:- -


นางสาวริศรา ลิกุลจ้อย
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล
ครู
โทร:- -


นางสาวกัญญา ทัพชา
ครู
โทร:- -


นางสาวริศรา ลิกุลจ้อย
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล
ครู
โทร:- -


นางสาวกัญญา ทัพชา
ครู
โทร:- -


นางสาวริศรา ลิกุลจ้อย
ครูผู้ช่วย
โทร:- -


นางสาวพิมพ์ดาว คนไว
พนักงานราชการ
โทร:- -


นางสาวศุภมาศ ขาวขำ
พนักงานราชการ
โทร:- -


นางสาวพิมพ์ดาว คนไว
พนักงานราชการ
โทร:- -


นางสาวศุภมาศ ขาวขำ
พนักงานราชการ
โทร:- -


นางสาวพิมพ์ดาว คนไว
พนักงานราชการ
โทร:- -


นางสาวศุภมาศ ขาวขำ
พนักงานราชการ
โทร:- -