ประวัติโรงเรียน :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

 • ประวัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
 •                       โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.2513  ในระยะแรกได้อาศัยโรงเรียนบ้านผือ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเป็นที่เรียน  มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  จำนวน  84 คน  ครูใหญ่คนแรกคือ นายตุ้ม   สิงหทองกูล  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

                        วันที่  16  ตุลาคม  2514  จังหวัดอุดรธานี ได้แต่งตั้งให้  นายสายัณห์  ศิริขันธ์   รักษาการ   ในตำแหน่งครูใหญ่  จากนั้น  กรมสามัญศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 212  จำนวนครึ่งหลังปลูกสร้างในที่ดินติดกับแปลงเดิมที่ได้ยุบรวมจากโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ 

                        วันที่  10  ตุลาคม  2515  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  พันธุมโน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ให้ 1 หลัง บนที่ดินแปลงใหม่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ ถนนบ้านผือ – อุดรธานี ได้ใช้อาคารหลังใหม่ที่เรียนตั้งแต่วันที่17 พฤษภาคม 2516 เป็นต้นมา

                        วันที่  17  พฤศจิกายน  2527  กรมสามัญศึกษาได้ย้าย นายองอาจ  วุฒิเสน  มาดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

                        วันที่  17  พฤศจิกายน  2532  กรมสามัญศึกษาได้ย้าย  นายวิลาศ  สิตลารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 

                        วันที่  1  ตุลาคม   2534  กรมสามัญศึกษาได้ย้าย  นายณรงค์  ชาติภรต   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  

                        วันที่  19  พฤศจิกายน  2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสุเมธ  ขามรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 

                        วันที่  28 พฤศจิกายน   2545   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายพนัส  วุฒิสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

                        วันที่  7 ตุลาคม   2552   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4ได้แต่งตั้ง นายประโมทย์ พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

                        วันที่ 21  มกราคม  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้แต่งตั้ง  นายยุทธศิลป์  ศรีประทุมวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

                 วันที่ 29 ตุลาคม   2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้แต่งตั้ง  นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

                        วันที่ 17  สิงหาคม   2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุญาตให้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี

                        วันที่ 26  พฤษภาคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้แต่งตั้ง นายอนันต์สักดิ์ ภูพลผัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

                       วันที่ 14  มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้แต่งตั้ง นายชวา ป้องขวาเลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

                       วันที่ 26  มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้แต่งตั้ง นายจำนง ศิลารินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

                       วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้แต่งตั้ง นายคมสันต์ ถายกางสุ่ย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

                    ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี มีพื้นที่  102 ไร่ – งาน 44 ตารางวา  มีอาคารเรียนถาวร  4 หลัง ประกอบด้วย อาคาร 1  อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4  อาคารชั่วคราว  1  หลัง  โรงฝึกงาน  3   หลัง  อาคารหอประชุม  2  หลัง  อาคารศูนย์วัฒนธรรม  1  หลัง   อาคารพยาบาล  1  หลัง  ห้องน้ำ – ห้องส้วม  8 หลัง   โรงจอดรถ   1  หลัง   บ้านพักครู  15  หลัง   บ้านพักนักการภารโรง   2  หลัง   โดมอนุสรณ์ 1 หลังข้อมูลพื้นฐาน

ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับครู ระบบชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน หลักสูตรและแผนการเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิสัยทัศน์ ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน รายชื่อนักเรียน 2/2566 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบสมาชิก