คำสั่งที่ 245/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2567 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

ชื่อไฟล์ : 1668145474_คำสั่ง245.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก