ประวัติความเป็นมา :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่111 : 29 พ.ค. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 951

ประวัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี


             โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี เดิมชื่อโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ในระยะแรกได้อาศัยโรงเรียนบ้านผือซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเป็นสถานที่ 6 เรียนหนังสือ มีห้องเรียน ๒ ห้องเรียน นักเรียนจํานวน ๘๔ คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายตุ้ม สิงหทองกูล ซึ่งในขณะนั้น ดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือ และรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ด้วย ต่อมา จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งนายสายัณห์ สิริขันธ์ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ หลังจากนั้นไม่นานกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ ๒๑๒ ในบริเวณที่ดิน แปลงที่ติดกับโรงเรียนบ้านผือ ซึ่งได้ยุบรวมกันแล้วย้ายมาเรียนที่อาคารใหม่ จนเวลาผ่านมาได้ประมาณ ๗ เดือน ก็เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนที่สร้างใหม่ทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนั้นจึงต้องย้ายนักเรียน ไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านผือ (ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบ้านผือ) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ว่าที่ร้อยตรี สมภพ พันธุมโน มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ พร้อมทั้งจัดสรร งบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนบนที่ดินโรงเรียนในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสําราญ ติดถนนสายบ้านผือ - อุดรธานี ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้ใช้เป็นสถานที่เรียนมาตั้งแต่งวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา

             

             ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านผือวิทยาสรรค์ได้เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ปัจจุบันมี นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู/ผู้บริหาร ๑๒๓ คน พนักงานราชการ ๔ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูธุรการ ๑ คนลูกจ้างประจํา ๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๗ คน รวม ๑๔๐ คนข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก