06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
-พรบ.สภาครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาฯ
-บทบาทหน้าที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ตรวจเงินแผ่นดิน
-เกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
-ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542
-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉ.2-พ.ศ.2545
-การศึกษภาคบังคับ-พ.ศ.2545
-พรบ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546
-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2561ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก