วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ :: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
หน้าหลัก
ประกาศโรงเรียน ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการและคุณธรรม บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


พันธกิจ (MISSION)

สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานการบริหารจัดการตามคุณภาพ OBECQA และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์ (AIM)

๑. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะตาม เป้าหมายด้านผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA
๔. สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อกําหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนที่โรงเรียน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน คำสั่งโรงเรียน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การแต่งกายของนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตารางเรียน ตารางสอน
เข้าสู่ระบบสมาชิก